Menu dodatkowe
Dane zakładu

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Pasym Sp. z o.o.

ul. Żurawia 3

12-130 Pasym

NIP: 745-184-58-78

REGON: 361724646

Konto bankowe:BS Szczytno o/Pasym

58 8838 1060 2009 0600 0879 0002

Informacje dla klienta

Wodociąg:

Wodociąg     Kanalizacja    Odpady komunalne    Cmentarz komunalny

___________________________________________________________________________

UCHWAŁA nr. V/34/2019 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 28 lutego 2019r.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Twardość wody Gmina Pasym 2015r.

___________________________________________________________________________

Regulamin dostarczania wody i odbioru ścieków na terenie Gminy Pasym

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

Regulamin określa prawa i obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, zwanego dalej „Przedsiębiorstwem” oraz odbiorców usług na terenie Gminy Pasym.

§ 2

Ilekroć w Regulaminie używa się określenia „ustawa”, należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn.: Dz.U. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.).

Rozdział II
Minimalny poziom usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków

§ 3

Przedsiębiorstwo ma obowiązek zapewnić następujący minimalny poziom świadczonych usług: 1) ciśnienie wody o wielkości nie mniejszej niż 0,2 MPa, 2) raz na 3 lata nieodpłatnie kontroluje sprawność techniczną urządzeń pomiarowych, wodomierzy głównych, 3) wszystkie prace związane z obsługą techniczno-eksploatacyjną sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, oprócz poważnych awarii, wymagają uzgodnienia pory wykonywania ich z posiadaczami bądź zarządcami nieruchomości, budynków, mając na względzie słuszny interes Odbiorcy i możliwości realizacyjne Przedsiębiorstwa, 4) inne parametry minimalnego poziomu usług są określone w odrębnych prze¬pisach.

Rozdział III
Szczegółowe warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług

§ 4

1. Podpisanie umowy z Odbiorcą następuje po uprzednim złożeniu przez niego pisemnego wniosku o zawarcie umowy wraz z dokumentami niezbędnymi do jej zawarcia. 2. Wraz z wnioskiem osoba ubiegająca się o zawarcie umowy zobowiązana jest przedstawić Przedsiębiorstwu dokument określający aktualny stan prawny przyłączonej nieruchomości. 3. Jeżeli z treści tego dokumentu nie wynika tytuł prawny osoby składającej wniosek do władania nieruchomością jest ona zobowiązana przedłożyć dokument potwierdzający ten tytuł, z zastrzeżeniem ust. 4 oraz przepisów odrębnych. 4. Umowa może zostać zawarta również z osobą, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym po udokumentowaniu przez nią faktu korzystania z przyłączonej nieruchomości.

§ 5

1. Umowy zawierane są na czas określony lub nieokreślony. 2. Umowa zawiera postanowienia określone w art. 6 ust. 3 ustawy oraz określa szczegółowe obowiązki stron, w tym zasady utrzymywania przyłączy oraz warunki usuwania ich awarii.

Rozdział IV
Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach

§ 6

1. Podstawę rozliczenia zużycia wody i ścieków stanowią: wodomierz główny, urządzenie pomiarowe albo średnie normy zużycia. 2. Szczegółowe zasady rozliczeń regulują przepisy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. 3. Okresy rozliczeniowe mogą być miesięczne, dwumiesięczne, kwartalne lub inne według wzajemnych uzgodnień określonych przez strony w umowie.

§ 7

Zmiany obowiązujących cen i stawek za dostawę wody i odbiór ścieków na terenie Gminy Pasym będą ogłoszone w prasie lokalnej oraz dostępne w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pasymiu i Urzędzie Miasta i Gminy w Pasymiu.

§ 8

W przypadku współwłaścicieli nieruchomości, na ich wniosek, rozliczenie może następować udziałem procentowym w oparciu o odczyty wodomierza głównego i liczbę zamieszkałych osób. w przypadku rozliczeń lokali w budynkach wielolokalowych stosuje się zasady określone w art. 6 ust. 6 i art. 26 ust. 2 i 3 ustawy.

§ 9

1. Zmiana wysokości opłat za wodę i ścieki spowodowana wejściem w życie nowej taryfy nie wymaga zmiany umowy. 2. Zakład dołącza do nowo podpisywanej umowy aktualnie obowiązujące taryfy. 3. W przypadku, gdy zmiana opłat następuje w okresie międzyodczytowym zużycie wody/ścieków przed i po zmianie zostaje ustalone dla każdego okresu i taryf dla tych okresów ustalonych.

Rozdział V
Warunki przyłączania do sieci. Techniczne warunki określające możliwości dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych. Sposób dokonywania odbioru przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne wykonanego przyłącza

§ 10

1. Odbiorca zamierzający korzystać z usług Przedsiębiorstwa winien wystąpić z pisemnym wnioskiem o zapewnienie dostawy wody lub odbioru ścieków oraz o określenie warunków technicznych przyłączenia. 2. Wniosek o przyłączenie do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej powinien w szczególności zawierać: 1) oznaczenie wnioskodawcy, 2) określenie: a) rodzaju i parametrów instalacji odbiorczych, b) rodzaju i ilości, a w przypadku ścieków przemysłowych, również jakości odprowadzanych ścieków, c) określenie ilości osób stale korzystających z wody, d) przeznaczenia wody, 3) informacje określające charakterystykę techniczną obiektu, do którego będzie dostarczana woda, w szczególności: a) powierzchnię użytkową i rodzaj lokali (mieszkalne, użytkowe lub inne) w budynkach zasilanych w wodę, 4) proponowany termin rozpoczęcia poboru wody lub odprowadzania ścieków. 2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci powinna załączyć: 1) aktualną mapę sytuacyjną w skali 1:500 (jeżeli brak to 1:1000) w dwóch egzemplarzach, określającą usytuowanie przyłączanej nieruchomości, istniejące sieci wodociągowe i kanalizacyjne oraz inne obiekty i urządzenia uzbrojenia terenu –wskazana jest mapa do celów projektowych, 2) dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, której dotyczy wniosek, a w przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym opis statusu prawnego osoby w stosunku do nieruchomości.

§ 11

Przedsiębiorstwo określa w zapewnieniu dostawy wody i odbioru ścieków ilość wody i jej ciśnienie w istniejącej sieci wodociągowej w rejonie podłączenia, cel na jaki może być wykorzystywana oraz ilość i jakość ścieków, które mogą być odebrane z nieruchomości, a także wskazuje miejsce przyłączenia i warunki budowy lub przebudowy rurociągów, do których mają być wykonane podłączenia.

§ 12

Na podstawie danych wynikających z pisemnego wniosku, o którym mowa w § 10 ust. 2 i danych posiadanych przez Przedsiębiorstwo, Przedsiębiorstwo określa warunki techniczne przyłączenia w terminie 21 dni od daty złożenia wniosku.

§ 13

1. Warunki techniczne przyłączenia są ważne przez okres 2 lat od daty wydania. 2. Jeżeli istnieje zagrożenie prawidłowego funkcjonowania elementów systemu kanalizacyjnego na skutek zrzutu ścieków przekraczających dopuszczalne normy, Przedsiębiorstwo ma prawo nakazać zastosowanie niezbędnych urządzeń podczyszczających, 3. Warunkiem przystąpienia do robót przyłączeniowych jest wcześniejsze uzgodnienie dokumentacji technicznej z Przedsiębiorstwem. Powyższe zgłoszenie jest równoznaczne ze zleceniem przeprowadzenia obowiązkowego odbioru technicznego przyłącza. 4. Niezwłocznie po wykonaniu przyłącza i przed jego zasypaniem Przedsiębiorstwo dokonuje jego odbioru wraz z udziałem inwestora i wykonawcy.

Rozdział VI
Standardy obsługi Odbiorców i sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków oraz sposoby załatwiania reklamacji

§ 14

1. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do udzielania Odbiorcom informacji dotyczących zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, a w szczególności dotyczących zakłóceń w tym zakresie i określenia położenia zastępczych punktów poboru wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie Gminy. 2. Wstrzymanie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków może nastąpić bez uprzedniego zawiadomienia Odbiorców w przypadkach, gdy występują warunki stwarzające zagrożenie dla życia, zdrowia i środowiska lub uniemożliwiające świadczenie usług, a w szczególności: 1) z powodu awarii sieci nie ma możliwości prowadzenia zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków, 2) dalsze funkcjonowanie sieci stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia, zdrowia lub środowiska. 3. O wstrzymaniu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, o którym mowa w ust. 1, Przedsiębiorstwo niezwłocznie informuje Odbiorców, Burmistrza Miasta Pasym, Straż Pożarną i Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

§ 15

1. W przypadku planowych przerw w dostawie wody powyżej 8 godzin Przedsiębiorstwo powinno powiadomić Odbiorców z 36-godzinnym wyprzedzeniem i zapewnić zastępczy punkt (punkty) poboru wody. 2. W przypadku nieplanowanego braku ciągłości dostawy wody Przedsiębiorstwo powinno niezwłocznie powiadomić Odbiorców i w przypadku przerwy powyżej 6 godzin powinno zapewnić zastępczy punkt (punkty) poboru wody. 3. W przypadku budynków wielolokalowych Przedsiębiorstwo może o zdarzeniach, wskazanych w ust. 1, poinformować właściciela lub zarządcę nieruchomości. 4. Przedsiębiorstwo zapewnia zastępczy punkt (punkty) poboru wody informując Odbiorcę o jego lokalizacji. w przypadku zaistnienia braku możliwości zapewnienia ciągłości odbioru ścieków w wyniku uszkodzenia systemu kanalizacji sanitarnej. Przedsiębiorstwo może żądać od Odbiorcy ograniczenia ilości odprowadzanych ścieków, co wiązać się może z ograniczeniami w dostawie wody. 5. Wstrzymanie lub ograniczenie dostaw wody może nastąpić także decyzją właściwych organów wydaną na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne. 6. W czasie trwania klęski lub wystąpienia siły wyższej, szczególnie gdy doszło do zanieczyszczenia wody, Przedsiębiorstwo ma prawo wprowadzić ograniczenia w konsumpcji wody w granicach możliwości dystrybucji, po zawiadomieniu Odbiorców o tych ograniczeniach. Nie zwalnia to Przedsiębiorstwa z obowiązku zastosowania wszelkich dostępnych mu sposobów dla złagodzenia tych uciążliwości dla Odbiorców. 7. Wstrzymanie lub ograniczenie dostawy wody może nastąpić również w przypadku: 1) braku wody na ujęciu, 2) zanieczyszczenia wody na ujęciu w rozmiarze niebezpiecznym dla zdrowia, 3) potrzeby zwiększenia dopływu wody do hydrantów przeciwpożarowych, 4) zaniku energii elektrycznej na ujęciu lub pompowniach, 5) konieczności usuwania awarii, 6) konieczności prowadzenia niezbędnych napraw urządzeń zaopatrzenia w wodę, 7) uszkodzenia instalacji grożącego niebezpieczeństwem, 8) wystąpienia nadzwyczajnych zagrożeń, 9) konieczności ograniczenia ilości dopływających ścieków w celu umożliwienia naprawy sieci kanalizacyjnej.

§ 16

Odbiorca usług ma prawo zgłaszać reklamacje dotyczące ilości i jakości świadczonych usług oraz wysokości opłat. w szczególności: 1. Podstawą reklamacji jakości dostarczanej wody jest niezwłoczne zgłoszenie przez Odbiorcę pogorszenia jakości wody umożliwiające Przedsiębiorstwu pobór próbek wody do analizy. Woda do analizy będzie pobierana w węźle wodomierzowym stanowiącym granicę podziału własności instalacji. 2. Reklamacje, o których mowa w ust. 1, wnoszone są przez zainteresowanego: pisemnie w siedzibie Przedsiębiorstwa lub listem poleconym. 3. Reklamacje rozpatrywane są przez Przedsiębiorstwo niezwłocznie, nie dłużej jednak niż w ciągu 21 dni od daty ich wpływu. 4. O sposobie załatwienia reklamacji, Przedsiębiorstwo zobowiązane jest powiadomić zainteresowanego pisemnie. 5. Wniesienie przez Odbiorcę reklamacji nie wstrzymuje obowiązku uregulowania należności. 6. Ekspertyzę prawidłowego funkcjonowania wodomierza dokonuje Urząd Miar na wniosek Odbiorcy. 7. W przypadku niesprawności wodomierza potwierdzonej ekspertyzą, reklamacji podlega okres obrachunkowy bezpośrednio poprzedzający okres, w którym skierowano wodomierz do ekspertyzy i część bieżącego okresu rozliczeniowego do daty wymiany wodomierza.

Rozdział VII
Warunki dostawy wody na cele przeciwpożarowe

§ 17

1. Woda do celów przeciwpożarowych jest dostępna z urządzeń wodociągowych posiadanych przez Przedsiębiorstwo, a w szczególności z hydrantów przeciwpożarowych zainstalowanych na sieci wodociągowej. Przedsiębiorstwo ma obowiązek zapewnić dostęp odpowiednim służbom dostęp do wody dla realizacji celów przeciwpożarowych, w szczególności z opomiarowanych hydrantów lub innych źródeł. 2. Rozliczenia za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe dokonywane są za okresy miesięczne.

Losowe zdjęcie

Aktualności

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Pasym Sp. z o.o. informuje o konieczności uregulowania należności za groby, w których pochówku dokonano ponad 20 lat temu. Wniesienia opłaty oczekujemy w przeciągu roku. Po tym czasie możliwy będzie pochówek innej zmarłej osoby w tym miejscu. Chcących wnieść opłaty informujemy, że Biuro ZGKiM Sp. z o.o. przy ul.Kościuszki 22B w Pasymiu będzie czynne wyjątkowo w dniach 1 i 2 listopada w godz. 10-14 . Petentów zapraszamy również w pozostałe dni od poniedziałku do piątku w godz. 7-15.

Strona główna Strona główna Mapa strony Kontakt